IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10
Thứ tư, 27/04/2022

Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 497/QĐ-TTg, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch được ban hành với mục đích quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tạo chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương đối với công tác khí tượng thủy văn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó là xác định, cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu, khả thi nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác khí tượng thủy văn; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Bạn đọc có thể tìm hiểu toàn văn Quyết định số 497/QĐ-TTg Tại đây.