IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo môi trường
Bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí tháng 02 năm 2021
Thứ ba, 23/02/2021

Nồng độ NO2 tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có giá trị từ 20-30 µg/m3 lớn hơn nhiều so với khu vực Trung Bộ (khoảng dưới 20 µg/m3).

Nồng độ SO2 lớn (30 - 40 µg /m3) phân bố chủ yếu ở các vị trí thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh 2 đô thị đặc biệt này.

 
Đối với CO, ở khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giá trị nồng độ CO lớn hơn 1000 µg/m3. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam bộ có phân bố CO với nồng độ lớn hơn các khu vực còn lại trong cả nước.