IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/12/2021
Thứ hai, 27/12/2021

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN


Số: 012712/2021/VKTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội 01h00, ngày 27 tháng 12 năm 2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 27/12/2021 từ 50 mm đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 70 mm đến 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

2

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Trà My và Núi Thành

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 90 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.