IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo Bão và Áp thấp nhiệt đới
Dự báo Xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị 19h ngày 20 tháng 12 năm 2021
Thứ hai, 20/12/2021