IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia
Thứ ba, 18/08/2015

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia
 
 
 

1

QĐ 106,106A/QĐ-VKTTVMT- KHTCngày 21/6/2010, số 285 ngày 9/11/2010

Xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

2

QĐ 107, 107A/QĐ_VKTTVMT-KHTCngày 21/6/2010 số 284 ngày 9/11/2010

Đánh giá mức độ dao động và tính chất của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ, lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

3

QĐ 108,108A/ QĐ-VKTTVMT-KHTC ngày 21/6/2010 số 283 ngày 9/11/2010

Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, ...)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

4

QĐ 100,100A/QĐ-VKTTVMT-KHTC ngày 23/6/2010,

Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100. Các kịch bản có cơ sở khoa học và thực tiễn

TS. Nguyễn Xuân Hiển

2010

2011

5

QĐ 102, 102A/QĐ-VKTTVMTngày 23/6/2010 278 ngày 9/11/2010

Thu thập và xử lý bản đồ địa hình dạng số của các vùng ven biển trong phạm vi cả nước (tỷ lệ 1/2000, 1/5000 cho khu vực TP Hồ Chí Minh; 1/5000 cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và 1/25000 cho các vùng ven biển còn lại: (i) chuyển đổi các bản đồ số sang định

TS. Doãn Hà Phong

2010

2011

6

QĐ 96,96 A/QĐ-VKTTVMT-KHTC ngày 17/6/2010, số 275 ngày 09/11/2010

Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng và đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do biến đổi khí hậu đến phát triển KT-XH ở các tính ĐBSH, ĐBSCL

TS. Ngô Tiền Giang

2010

2011

7

QĐ 105, 105A/QĐ-VKTTVMT-KHTCngày 21/6/2010, sô 282 ngày 9/11/2010

Cập nhật và xây dựng bổ sung các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn. Các yếu tố dự kiến là nhiệt độ, lượng mưa, khí áp, cực trị của chúng và một số yếu tố khác

TS. Hoàng Đức Cường

2010

2011

8

QĐ 101,101A/QĐ-VKTTVMT-KHTC. Số 277 ngày 09/11/2010

Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.

TS. Nguyễn Xuân Hiển

2010

2011

9

QĐ 1697/QĐ-BTNMT 05/9/2011

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

TS. Doãn Hà Phong

2010

2012

10

 

Các hoạt động hợp tác với Hoa Kỳ, Asean, Asem

     

11

Quyết định số 421/QĐ - BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2011

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu

PGS. TS. Trần Hồng Thái

2010

2011