IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Phê duyệt Báo cáo dự án hoàn thành “Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng”
Thứ sáu, 30/07/2021