IMHEN
Khoa học và công nghệ / Nhiệm vụ thường xuyên
Duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc chuyên ngành phục vụ nghiên cứu khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp và môi trường
Thứ sáu, 07/08/2015

Duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc chuyên ngành phục vụ  nghiên cứu khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp và môi trường