IMHEN
Khoa học và công nghệ / Kế hoạch - Tài chính
Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thứ năm, 30/12/2021

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ban hành QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 399/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021.
 /files/doc/QDCongKhaiQuyetToanNSNN2020.pdf