IMHEN
Khoa học và công nghệ / Kế hoạch - Tài chính
Công khai tình hình giải ngân và Dự toán thu chi NSNN Quý 1 năm 2021
Thứ năm, 06/05/2021

Công văn số 225/VKTTVBĐKH ngày 31/3/2021 về việc báo cáo tiến độ giải ngân thực hiện nhiệm vụ và Dự toán thu chi NSNN Quý I năm 2021

Tình hình giải ngân và Dự toán thu chi Quý I năm 2021 chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
 
/files/doc/CongKhaiDuToanThuChiNSNNQuy1Nam2021.pdf
 
/files/doc/PhuLucBCGNQuy1Nam2021.pdf