IMHEN
Khoa học và công nghệ / Kế hoạch - Tài chính
Công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021
Thứ năm, 06/05/2021

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 1 theo Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2021 của Bộ TNMT. Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 2 theo Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của của Bộ TNMT. Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 lần 3 theo Quyết định số 2088/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ TNMT.

Quyết định công khai và phụ lục kèm theo.
 
 /files/doc/QDCongKhaiDieuChinhDuToanLan1.pdf
/files/doc/BieuDCDT2021.pdf 
 
/files/doc/QDCongKhaiDieuChinhDTNSNN2021Lan2.pdf 
 /files/doc/PLDieuChinhDTNSNN2021Lan2.pdf
 
/files/doc/QDCongKhaiDieuChinhDTNSNN2021Lan3.pdf 
/files/doc/PLDieuChinhDTNSNN2021Lan3.pdf