IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
07/05/2018

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

 Cơ sở pháp lý

             Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A-986 ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 1116/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

            Theo quyết định số 179/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 20 tháng 4 năm 2018, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu.
 
Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu; cung cấp các dịch vụ tư vấn về biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

            2. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt chiến lược phát triển trung tâm, kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng năm về biến đổi khí hậu của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về biến đổi khí hậu.

            3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ giám sát biến đổi khí hậu.
 

4. Nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu:

a) Thực trạng của biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu; nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Các giải pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính, các giải pháp và hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu theo hướng tiếp cận nền kinh tế các bon thấp, phù hợp điều kiện quốc gia, đảm bảo phát triển bền vững.

c) Các cơ chế chính sách về biến đổi khí hậu; lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương.

d) Phân tích kinh tế về biến đổi khí hậu và các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về biến đổi khí hậu.

6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu; tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); tham gia thực hiện đánh giá khí hậu quốc gia theo định kỳ; tham gia các hoạt động liên quan đến Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (SBSTA); tham gia hợp tác về biến đổi khí hậu với các đối tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng.

7. Chủ trì đào tạo trình độ tiến sĩ về Biến đổi khí hậu; tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường theo phân công của Viện trưởng.

8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

10. Cung cấp các bản tin thông báo về biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

Bản dấu đỏ: Chuc nang nhiem vu cua trung tam.pdf
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN: Giay chung nhan KHCN.pdf