IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn
06/08/2015

Thành tựu nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

 
 Các thành tựu nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước đã thực hiện trong 10 năm gần đây

Stt

Tên dự án

Vùng Dự án

Hạng mục công việc mà Đơn vị thực hiện

1

"Điều tra, nghiên cứu và cánh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Quảng Binh", thuộc Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)

Tỉnh Quảng Bình

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng tỷ lê 1:100.000 và theo các tần suất

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Quảng Bình

2

"Điều tra, nghiên cứu và cánh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Thừa Thiên-Huế, thuộc Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ KH&CN

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Thừa Thiên - Huế

3

Lập bản đồ nguy cơ lũ quét, lở đất tỉnh Thanh Hóa , Đề tài NCKH, Sở KH&CN Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

- Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất

- Phân tích đặc điểm phân bố địa chất và nguy cơ trượt lở.

- Lập bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất

4

Phân vùng nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Mã , Đề tài NCKH, Sở KH&CN Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

- Khảo sát địa hình, thủy văn, vết lũ trong các trận lũ , đặc biệt lũ lịch sử 20-2007

- Sử dụng mô hình MIKE 11 tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất

5

Đánh giá, cân bằng tài nguyên nước lưu vực sông Mã và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tái nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Đề tài NCKH, Bộ TN&MT

Tỉnh Thanh Hóa

- Tính toán mưa thòi đoạn ngày

- Lập sơ đồ tính cân bằng

- Sử dụng bộ chương trình MIKE Basin và MIKE 11 tính cân bằng nước

- Đề xuất khai thác hơp lý tài nguyên nươc hạ lưu sông Mã

6

Sử dụng mô hình thủy văn thủy lực để hoàn nguyên lũ sông Mã - Chu trong trận lũ 10- 2007

Tỉnh Thanh Hóa

- Tính toán mưa trận lũ 10- 2007 trên lưu vực sông Mã - Chu

- Lập sơ đồ tính lũ

- Sử dụng bộ chương trình MIKE 11 tính toán lũ ngập lụt

-

7

Phương án dự báo ngập lụt tỉnh Thanh Hóa bằng phương pháp mô hình toán thủy lực

Tỉnh Thanh Hóa

- Tổng quan, so sánh phương pháp dự báo hiện có,

- Thử nghiệm áp dụng mô hình MIKE 11 để dự báo lũ cho sông Mã

8

"Điều tra, nghiên cứu và cánh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Thu Bồn- Vu Gia", thuộc Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ KH&CN

Tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng

9

"Điều tra, nghiên cứu và cánh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Vệ -Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ KH&CN

Tỉnh Quảng Ngãi

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Quảng Ngãi

10

"Điều tra, nghiên cứu và cánh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, tỉnh Bình Định", thuộc Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ KH&CN

Tỉnh Bình Định

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:100.000 và theo các tần suất ,

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Bình Định

11

"Đánh giá khả năng phân lũ sông Đáy và sử dụng lại các khu chậm lũ và đề xuất các phương án khi gặp lũ lớn khẩn cấp" Chương trình Phòng chống chống lũ sông Hồng – Thái Bình, Bộ NN&PTNT

Các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ

- Kiểm tra kết quả khảo sát địa hình, thủy văn,

- Sử dụng mô hình VRSAP, SWMM để tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Đánh giá khả năng phân lũ sông Đáy hiện trạng và sử dụng lại các khu chậm lũ và đề xuất các phương án khi gặp lũ lớn khẩn cấp

- Đề xuất phương án sử dụng lại hệ thống phân lũ sông Đáy và các khu chậm lũ trong các tính huống phân lũ

12

Sử dụng bộ Chương trình MIKE đẻ tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ công tác dự báo lũ hệ thống sông Hồng- Thái Bình, Dự án Bộ TN&MT

Các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông Hồng- Thái Bình hiện trạng dùng hiệu chỉnh mô hình,

- Kiểm định mô hình trong các trận lũ 1969, 1971, 1986, 2003,

- Lập phương án dự báo hệ thống.

- Dự báo thử cho mùa lũ các năm 2005, 2007.

- Đề xuất sử dụng mô hình cho bài toán dự báo lũ

13

Lập phương án dự báo xâm nhập mặn hệ thống sông Hồng - Thái Bình, Đề tài NCKH, Bộ TN&MT

Các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ

- Khảo sát độ mặn, thủy văn,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 để tính toán thủy văn, thủy lực, xâm nhập mặn hệ thống mạng sông Hồng- Thái Bình

- Kiểm định mô hình trong các mùa cạn 1986, 1993, 1997, 2005,

- Lập phương án dự báo mặn hệ thống.

- Dự báo thử xâm nhập mặn cho mùa cạn các năm 2004, 2008.

- Đề xuất sử dụng mô hình cho bài toán dự báo xâm nhập mặn

14

Tính toán thủy văn, thủy lực kết hợp sử dụng thông tin viễn thám, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 để lập bản đồ ngập lụt cho đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng thử nghiệm cho khu vực giữa sông Tiền, sông Hậu, Đề tài Hợp tác Việt nam- Thái Lan theo Nghị Định thư, Đề tài NCKH, Bộ TN&MT

Khu vực giữa sông Tiền- sông Hậu

- Lập sơ đồ tính toán thủy văn, thủy lực (biên trên đến Crache, Campuchia)

- Xác định các điểu kiện biên (mưa, thủy triều),

- Phân tích các thông tin viễnn thám làm đầu vào,

- Sử dụng mô hình MIKE 11 để tính toán thủy văn, thủy lực, xâm nhập mặn hệ thống mạng sông Cửu long- Căm pu chia

- Kiểm định mô hình trong các mùa lũ 1978, 1999, 2000,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng và thiết kế cho khu vực thử nghiêm.

- Đề xuất sử dụng mô hình cho bài toán sử dụng thông tin viến thám

15

Đánh gía tác động của hệ thống thủy điện Căm pu chia đến diễn biến nguồn nước vào lãnh thổ Việt Nam

Đề tài NCKH, UB sông Mê Công Việt Nam

Các tỉnh hạ lưu sông Mê Công (Căm pu chia và Việt Nam

- Lập sơ đồ tính toán thủy văn, thủy lực và công trình quy hoạch thủy điên Căm pu chia trên sông Mê Công

- Xác định các điều kiện biên (mưa, thủy triều),

- Sử dụng mô hình MIKE 11, ISIS để tính toán thủy văn, thủy lực, xâm nhập mặn hệ thống mạng sông Cửu Long- Căm pu chia

- Đánh gía diễn biến tài nguyên nước các tháng trong năm vào sông Tiền và sông Hậu có và chưa có hệ thống thủy điện Căm pu chia.

- Kiến nghị về tác động ảnh hưởng của hệ thống thủy điện Căm pu chia

16

Nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoang mạc hoá vùng Trung Trung Bộ" thuộc chương trình KC 07 (1996 - 2000), Chương trình KC 07 (1996 - 2000), Bộ Khoa học và Công nghệ

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận

- Tính toán thủy văn, thủy lực trong các mùa cạn

- Đánh giá mức độ hạn và lập bản đồ phân vùng hạn thủy văn

- Đề xuất giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoang mạc hoá vùng Trung Trung Bộ

17

Đánh giá tác động của hệ thống liên hồ chứa Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang đến dòng chảy và xâm nhập mặn hạ lưu sông Hồng - Thái Bình, Đề tài NCKH, Bộ TN&MT

Tỉnh Nam Định

- Lập sơ đồ thủy lực với hệ thống 3 hồ chứa

- Sử dụng bộ chương trình MIKE 11, MIKE BASIN tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông Hồng - Thái Bình

- Lập và tính toán các phương án có từng hồ và cả 3 hồ tham gia điều tiết

- Đánh giá tác động ảnh hưởng củ hệ thống hồ chứa đến dòng chảy và xâm nhập mặn hạ lưu sông Hồng - Thái Bình

18

Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ cải tạo hệ thống tiêu sông Sò, tỉnh Nam Đinh, Dự án tiêu sông Sò, Sở NN&PTNT Nam Định

Tỉnh Nam Định

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập và tính toán các phương án tiêu với các tần suất,

- Đề xuất phương án chọn khả thi cho hệ thống tiêu

19

Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ kè bờ sông Hồng đoan từ Cầu Cốc Lếu đề cầu Phố Mới, Dự án, Sở NN&PTNT Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Tính toán thủy văn, thủy lực sông Hồng với các tần suất thiết kế,

- Lập và tính toán các phương án kè bờ, nắn dòng sông Hồng,

- Đề xuất phương án chọn khả thi

20

Tính toán thủy văn, thủy lực cải tạo kè sông Đuống đoạn từ cửa sông Hồng đến Cầu Đuống dự án, Sở NN&PTNT TP. Hà Nội

Tỉnh Ninh Thuận

- Khảo sát địa hình, thủy văn,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập và tính toán các phương án chỉnh trị sông với các tần suất,

- Đề xuất phương án chọn khả thi cho hệ thống kè mái đê

21

"Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô, sông Chảy Chương trình KC 08 (2000 - 2005), Bộ Khoa học và Cụng nghệ

Tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ

- Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất, môi trường,

- Tính toán thủy văn, thủy lực nước mặt , dưới đất, môi trường để đánh gái hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước, môi trường,

- Đề xuất giái pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô, sông Chảy

22

Tính toán thủy văn, thủy lực của Dự án quy hoạch hệ thống tiêu cho khu Công nghiệp Gia Lâm - Long Biên

Sở NN&PTNT Hà Nội

TP. Hà Nội

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Xác định thông số kỹ thuật hệ thống tiêu khu Gia Lâm – Long Biên

23

Tính toán thuỷ văn, thuỷ lực hệ thống sông Dinh phục vụ công tác thiết kế đê nam sông Dinh đoạn từ Cầu Mống đến cầu Đạo Long II, Tỉnh Ninh Thuận Cục PCLB & QLĐĐ

Bộ N&PTNT

Tỉnh Ninh Thuận

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông Cái Phan Rang trong trạng thái hiện trạng,

- Lập và tính toán các phương án chỉnh trị sông với các tần suất,

- Đề xuất phương án chọn khả thi cho hệ thống kè và cao độ đê sông Cái

24

Tính toán thuỷ văn thuỷ lực xác định cao độ san nền và hệ thống thoát nước cho khu Tây Hồ Tây (800 ha), TP. Hà Nội Daewoo Engineering Company

Nguồn vốn ODA

TP. Hà Nội

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống tiêu khu vực sông Tô Lịch ứng với tần suất thiết kế

- Xác định cao độ san nền ứng với các tần suất 1%, 2%, 10% .

- Đề xuất phương án chọn khả thi cho cao độ nền cho khu đô thị

25

Nghiên cứu nguyên nhân hình thành lũ quét và các biện pháp phòng chống. Dự án Bộ Khoa học và Cụng nghệ

28 tỉnh miền núi có nguy cơ lũ quét cáo ở Việt Nam.

-Phân tích nguyên hình thành lũ quét

- Xác định dạng lũ quét

- Lập bản đồ hiện trạng và nguy cơ lũ quét cho các tỉnh có nguy cơ lũ quét cáo ở Việt Nam.

- Đề xuất giải pháp phòng tránh lũ quét.

26

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, thuỷ văn, chất lượng nước với phát triển nông, lâm nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Viện QH NN, Bộ N&PTNR

.Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai.

- Phân tích chế độ khí tượng, thủy văn, môi trường các tỉnh miền núi phia Bắc

- Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, thuỷ văn, chất lượng nước với phát triển nông, lâm nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc

27

Tính toán thuỷ lực thiết kế và cải tạo đê Đông tỉnh Bình Định Bộ NN&PTNT

Tỉnh Bình Định

- Tính toán thủy văn, thủy lực sông Kôn - Hà Thanh với các tần suất thiết kế,

- Lập và tính toán các phương án kè bờ, tiêu qua đê vào đầm Thị Nại,

- Đề xuất phương án chọn khả thi

- Báo cáo xác định các thông số thiết kế và cải tạo đê Đông tỉnh Bình Định

28

Tính toán thuỷ lực thiết kế và cải tạo đê và lòng dẫn thoát lũ sông La Tinh tỉnh Bình Định, Dự án Sở NN&PTNT, Bộ NN&PTNT

tỉnh Bình Định

- Tính toán thủy văn, thủy lực sông La Tinh với các tần suất thiết kế,

- Lập và tính toán các phương án lên cao đọ đê và phân lũ,

- Đề xuất phương án chọn khả thi

- Báo cáo xác định các thông số thiết kế đê và vị trí tràn lũ khi vượt thiết kế

29

Tính toán thuỷ văn, thuỷ lực chỉnh trị sông Tắc – Quản Trường tỉnh Khánh Hoà, Bộ NN&PTNT

tỉnh Khánh Hoà

- Tính toán thủy văn, thủy lực sông Tắc – Quản Trường với các tần suất thiết kế,

- Lập và tính toán các phương án lên cao độ đê và phân lũ,

- Đề xuất phương án chọn khả thi

- Báo cáo xác định các thông số thiết kế đê và vị trí tràn lũ khi vượt thiết kế

30

Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Bắc Bộ Việt Nam- Giai đoạn 1,.Dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Can, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Chấu

-Phân tích nguyên hình thành lũ quét

- Xác định dạng lũ quét

- Lập bản đồ hiện trạng và nguy cơ lũ quét cho các tỉnh có nguy cơ lũ quét cáo ở Việt Nam.

- Đề xuất giải pháp phòng tránh lũ quét.

31

Xây dựng và chuyển giao công nghệ GIS để xây dựng bản đồ chỉ huy phòng chống lũ lụt, lũ quét tỉnh Quảng Nam, Bộ KH&CN

Tỉnh Quảng Nam.

- Phân tích điều kiện hình thành lũ, lụt lưu vực sông Thu Bồn

- Tính toán thủy văn, thủy lực sông Thu Bồn hiện trạng với các tần suất thiết kế,

- Lập công nghệ dự báo lũ, ngập lụt

- Xây dựng bản đồ dự báo ngập lưu vực sông Thu Bồn với thời gian dự kiến 12, 24 giờ,

- Chuyển giao công nghệ dự báo ngập lụt cho tỉnh Quảng Nam.

32

Tư vấn hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thích hợp cho tỉnh Lào Cai, Kon Tum. Áp dụng thí điểm cho 4 xã thuộc Lào Cai và 2 xã thuộc tỉnh Kon Tum

Dự án phi Chính phủ, Công ty CECI, Nguồn vốn ODA

4 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Kon Tum

- Phân tích điều kiện khí tượng thủy văn các khu vực thuộc dự án,

- Tính toán thủy văn, thủy lwcuj , địa chất và lập bản đồ phân vùng lũ quét và tư vấn hệ thống cản báo lũ quét cho 4 xã thuộc tỉnh Lào Cai và 2 xã thuộc tỉnh Kon Tum

33

Lập bản đồ phân vùng ngập lụt cho các lưu vực sông chính thuộc các tỉnh Miền Trung Việt Nam

Đơn vị Quản lý Thiên tai (DMU),

Dự án VIE/97/002 , Nguồn vốn ODA, World Bank

Các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

-Phân tích điều kiện hình thành lũ các tỉnh miền Trung

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:200.000 và theo các tần suất ,

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Bình Định

34

Thẩm định tính toán thủy văn, thủy lực dự án: Thoát nước và Vệ sinh môi trường cho thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) và Quy Nhơn (Binh Định)

Khoản Viện trợ không hoàn lại từ PHRD TF 053536, World Bank

2 thành phố Quy Nhơn và Đồng Hới

-Phân tích điều kiện hình thành lũ các tỉnh miền Trung

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông hiện trạng,

- Lập bản đồ ngập lụt hiện trạng 1:200.000 và theo các tần suất ,

- Đề xuất chương trình cảnh báo lũ, lụt cho các tỉnh Bình Định

35

Tính toán thuỷ lực xác định cao độ san nền và hệ thống thoát nước Hà Nội thuộc Dự án Cải tạo Môi trường sông Tô Lịch – Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội. JICA, Nguồn vốn ODA

TP. Hà Nội

-Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập cho lưu vực sông Tô Lịch, TP. Hà Nội.

- Tính toán điều kiện mưa thiếts kế 10% và 20%,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông và xác định mực nước, lưu lượng thiết kế cho các đoạn sông, hồ để xác định cao độ san nền ứng với các tần suất.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho hệ thống tiêu

36

Tính toán thuỷ lực thiết kế hệ thống tiêu cho khu đô thị và Công nghiệp Bắc Thăng Long – Vân Trì, huyện Đông Anh

UBND Thành phố Hà Nội. JICA, Nhật Bản, Nguồn vốn ODA

TP. Hà Nội

- Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập cho lưu vực sông Ngũ Huyện Khê, Việt Thắng, Tô Lịch, huyện Đông Anh

TP. Hà Nội.

- Tính toán điều kiện mưa thiets kế 1%, 10% và 20%,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông và xác định mực nước, lưu lượng thiết kế cho các đoạn sông, hồ.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho hệ thống tiêu

37

Áp dụng công nghệ viễn thám để lập bản đồ ngập lụt cho lưu vực sông Kôn – Hà Thanh tỉnh Bình Định

JICA, Nhật Bản, Nguồn vốn ODA

Tỉnh Bình Định

- Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập cho lưu vực Kôn – Hà Thanh tỉnh Bình Định - - - Tính toán điều kiện mưa thiets kế 1%, 10% và 20%,

- Sử dụng mô hình HEC-RAS tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông và xác định mực nước, lưu lượng thiết kế cho các đoạn sông, hồ.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho hệ thống tiêu

38

Tính toán thuỷ lực thiết kế hệ thống tiêu cho khu đô thị và Công nghiệp Gia Lâm, huyện Gia Lâm

UBND Thành phố Hà Nội. JICA, Nhật Bản, Nguồn vốn ODA

TP. Hà Nội

- Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập cho lưu vực sông Ngũ Huyện Khê, Việt Thắng, Tô Lịch, huyện Gia Lâm

TP. Hà Nội.

- Tính toán điều kiện mưa thiets kế 1%, 10% và 20%,

- Tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống mạng sông và xác định mực nước, lưu lượng thiết kế cho các đoạn sông, hồ.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho hệ thống tiêu Gia Lâm

39

Tính toán thuỷ lực thiết kế hệ thống tiêu cho khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng

UBND Thành phố Hải Phòng. JICA, Nhật Bản, Nguồn vốn ODA

TP. Hải Phòng

- Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập cho khu vực nghiên cứu Nomurra.

- Tính toán điều kiện mưa thiets kế 1%, 10% và 20%,

- Tính toán thủy văn, thủy lực thiết kế hệ thống tiêu trong khu công nghiệp.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho hệ thống tiêu

40

Tính toán thuỷ lực quy hoạch mở rộng TP. Quy Nhơn về phía Tây Bắc (Nhơn Hội, Nhơn Phú),

Sở Xây dựng Bình Định, UBND tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định

- Phân tích điều kiện hình thành mưa lớn gây ngập khu vực nghiên cứu do mạng sông Kôn - Hà Thanh

- Tính toán điều kiện mưa thiết kế 1%, 10% và 20%,

- Tính toán thủy văn, thủy lực xác định mực nước thiết kế 1%, 5%, 10% để làm cơ sở xá định cao độ san nền cho khu đô thị mở rộng.

- Đề xuất thông số thiết kế thủy văn, thủy lực cho khu đô thị và hệ thống tiêu nội bộ.