IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

1. Lãnh đạo Trung tâm:

       Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
       Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.
        Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

                 2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Nghiên cứu và Dự báo Thủy văn;

b) Phòng Nghiên cứu và Dự báo Hải văn;

c) Phòng Nghiên cứu Cửa sông và Ven biển.

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.

Giám đốc Trung tâm : TS. Nguyễn Xuân Hiển                                                                                                               
Mobile : 0912-633-863
Email : nguyenxuanhien79@gmail.com                                           

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Lương Hữu Dũng
Mobile: 0912967015
Email: dungluonghuu@gmail.com