IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
07/05/2018

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

1. Sơ đồ tổ chức
 
2. Cơ cấu tổ chức 
2.1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2.2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Nghiên cứu Thích ứng với biến đổi khí hậu;

b) Phòng Nghiên cứu Giảm nhẹ và Kinh tế biến đổi khí hậu;

Trung tâm nghiên cứu Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.
 
Giám đốc trung tâm: TS. Đỗ Tiến Anh
Mobile: 096206980
Email: atdo1980@gmail.com
 
Phó giám đốc trung tâm: ThS. Đặng Quang Thịnh
Mobile: 01296024379
Email: thinhdangq@gmail.com 
 
Phó giám đốc trung tâm: TS. Trần Mai Kiên
Mobile: 01643171951
Email: kientmekong@gmail.com; kientm@imh.ac.vn
 
Trưởng phòng Nghiên cứu Thích ứng với biến đổi khí hậu: ThS. Nguyễn Văn Đại
Mobile: 0983788667
Email: nguyendai.tv@gmail.com; dai.nguyenvan@imh.ac.vn
 
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiên cứu Giảm nhẹ và Kinh tế biến đổi khí hậu: TS. Nguyễn Thị Liễu
Mobile: 0989316846
Email: lieuminh2011@gmail.com
 
 
 Các đề tài, dự án trung tâm đã và đang thực hiện: Xem tại đây