IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
21/12/2020

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

1. Sơ đồ tổ chức
 
2. Cơ cấu tổ chức 
2.1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định;

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2.2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

a) Phòng Nghiên cứu Thích ứng với biến đổi khí hậu: Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu thực trạng, xu thế biến đổi của khí hậu; đánh giá tác động, rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu; nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương;

b) Phòng Nghiên cứu Giảm nhẹ và Kinh tế biến đổi khí hậu: Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu các phương án giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam theo hướng tiếp cận nền kinh tế các-bon thấp bao gồm: cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ môi trường, các cơ hội trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phát triển các giải pháp công nghệ sạch; nghiên cứu, phân tích chi phí/lợi ích của các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Trung tâm nghiên cứu Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.
 
 2.3. Năng lực nhân sự:
 

Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu gồm Giám đốc và Phó giám đốc (hiện tại đang khuyết), 2 trưởng phòng. Trong đó:

Giám đốc trung tâm: TS. Đặng Quang Thịnh
Mobile: 082 602 4379
Email: thinhdangq@gmail.com
 
Trưởng phòng Nghiên cứu Thích ứng với biến đổi khí hậu: ThS. Nguyễn Văn Đại
Mobile: 098 378 8667
Email: nguyendai.tv@gmail.com; dai.nguyenvan@imh.ac.vn
 
Trưởng phòng Nghiên cứu Giảm nhẹ và Kinh tế biến đổi khí hậu: TS. Nguyễn Thị Liễu
Mobile: 098 931 6846
Email: lieuminh2011@gmail.com
  
Phó trưởng phòng Nghiên cứu Giảm nhẹ và Kinh tế biến đổi khí hậu: TS. Nguyễn Tú Anh
Mobile: 093 678 9779
Email: tuanh.evp@gmail.com
 

         Đội ngũ cán bộ cơ hữu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đối khí hậu có 14 người, với nhiều cán bộ được đào tạo ở các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến với nhiều chuyên môn khác nhau để phục công tác nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu, trong đó:

  • PGS. TS: 01
  • Tiến sĩ: 05
  • Thạc sỹ: 05
  • Đại học: 03
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐANG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CẬP NHẬT 12/2020)
 
 

STT

Họ và tên

Trình độ/Nơi đào tạo

1.      

Nguyễn Thế Chinh

PGS TS Kinh tế phát triển

2.      

Đặng Quang Thịnh

TS Khoa học Trái đất (Hà Lan, CHLB Đức)

3.      

Nguyễn Thị Liễu

TS Địa lý tài nguyên môi trường (Việt Nam)

4.      

Nguyễn Tú Anh

TS Chính sách môi trường (Nhật Bản)

5.      

Đào Minh Trang

TS Biến đổi khí hậu (Anh, Việt Nam)

6.      

Trần Mai Kiên

TS Môi trường và sức khỏe cộng động (Nga)

7.      

Nguyễn Phương Thảo

ThS Quản lý tài nguyên và môi trường/Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (Thái Lan/Hà Lan)

8.      

Nguyễn Văn Đại

ThS Thuỷ văn (Việt Nam)

9.      

Nguyễn Thị Hằng

ThS Thuỷ văn (Việt Nam)

10.  

Phạm Bảo Long

ThS Khoa học Môi trường (Nhật Bản)

11.  

Trần Thị Hồng Ngọc

ThS Quản lý tài nguyên rừng (Việt Nam)

12.  

Bế Ngọc Diệp

CN Khoa học môi trường (Việt Nam)

13.  

Phạm Thu Giang

CN Quản trị kinh doanh (Việt Nam)

14.  

Phạm Thị Thiện

CN Biến đổi khí hậu (Việt Nam)

 
Các đề tài, dự án trung tâm đã và đang thực hiện: Xem tại đây