IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

 

1. Lãnh đạo Trung tâm
       a) Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
 
       b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.
 
        c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
 

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm

      a. Phòng Nghiên cứu Công nghệ và Dự báo môi trường

      b. Phòng Nghiên cứu Sức khỏe môi trường;
 
      c. Phòng Thí nghiệm Môi trường.
 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo  quy định hiện hành.

                

           Giám đốc: TS. Lê Ngọc Cầu

           Tel: (024) 37 733 159

           Email: lncau@imh.ac.vn