IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Viện trưởng
22/01/2016

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại cơ quan: +84 4 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

nvthang.62@gmail.com