IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phòng Khoa học, Đào tạo
và Hợp tác quốc tế
25/11/2015

Cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Cơ cấu tổ chức của Phòng KHĐTHTQT được quy định tại điều 3, Quyết định 178/QĐ-VKTTVBĐKH, cụ thể như sau:

1. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Phòng; thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về khoa học và công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế và thông tin - thư viện đối với các đơn vị trực thuộc Viện.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Viên chức, người lao động trong Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 
 
Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Thủy
Điện thoại: (84-4) 238355815
Email: thuybk77@gmail.com
 
 
Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thu Trang 
Điện thoại: (84-4) 237732636
Email: trang.phungthu@imh.ac.vn 
 
Phó Trưởng phòng: Võ Đình Sức
Điện thoại: (84-4) 237732636
Email: suc.vodinh@imh.ac.vn; vdsuc@monre.gov.vn; suc.gis.law@gmail.com