IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Văn phòng
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực và nhiệm vụ công tác được phân công.

 

Chánh Văn phòng:  Đào Xuân Linh

Điện thoại: (84-4) 38343538

Email: linh.daoxuan@imh.ac.vn

 

Phó Chánh Văn phòng:  Ngô Thị Hằng

Điện thoại:  (84-4) 38343541

Email: ngohang@imh.ac.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Mẫn

Điện thoại: (84-4) 37733090 (máy lẻ: 222)

Email: mandv@imh.ac.vn