IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Quyết định thu học phí của Nghiên cứu sinh năm 2022-2026
Thứ sáu, 31/12/2021

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định về mức thu học phí đối với Nghiên cứu sinh (NCS) của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 – 2026 theo Quyết định đính kèm.
 
Quyết định thu học phí NCS 2022-2026