IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét GS, PGS năm 2019
Thứ năm, 25/07/2019

Hồ sơ đầy đủ của các ứng viên đăng ký xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 trong các tệp kèm theo:
1. Hồ sơ của ứng viên đăng ký Giáo sư (PGS. TS. Trần Hồng Thái): 
Phần 1: /files/doc/01. Quyen I-a.pdf;
Phần 2: /files/doc/02. Quyen I-a.pdf ;
Phần 3: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/03. Quyen I-b.pdf ;
Phần 4: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/04. Quyen I-b.pdf ;
Phần 5: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/05. Quyen I-b.pdf ;
Phần 6: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/06. Quyen I-b.pdf ;
Phần 7: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/07. Quyen II_2019.pdf;
Phần 8: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/08. Quyen II_2019.pdf
Phần 9: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/09. Quyen II_2019.pdf;
Phần 10: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/10. Quyen II_2019.pdf;
Phần 11: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/11. Quyen II_2019.pdf;
Phần 12: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/12. Quyen II_2019.pdf.
2. Hồ sơ của ứng viên đăng ký Phó Giáo sư (TS. Mai Văn Khiêm):
Phần 1: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/01. Tap 1_ho so PGS Mai Van Khiem.pdf ;
Phần 2: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/02. Tap 1_ho so PGS Mai Van Khiem.pdf
Phần 3: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/03. Tap 2_ho so PGS Mai Van Khiem.pdf
Phần 4:  /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/04. Tap 2_ho so PGS Mai Van Khiem.pdf
3. Hồ sơ của ứng viên đăng ký Phó Giáo sư (TS. Nguyễn Bá Thủy):
Phần 1: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/01. Q1 - NguyenBaThuy.pdf;
Phần 2: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/02. Q2-NguyenBaThuy.pdf;
Phần 3: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/03. Q2-NguyenBaThuy.pdf;
Phần 4: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/04. Q2-NguyenBaThuy.pdf
Phần 5: /files/doc/2019/Ho so GS-PGS/05. Q2-NguyenBaThuy.pdf