IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo kết quả tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
Thứ năm, 26/12/2019

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo kết quả tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 như sau:
 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

TT

Họ và tên

Năm sinh, Giới tính

Hình thức, thời gian đào tạo

Chuyên ngành, mã số

1

Lê Trung Kiên

19/9/1986,
Nam

Không liên tục

(4 năm)

Quản lý tài nguyên và môi trường,

9850101

2

Vũ Đình Nam

26/8/1976,
N
am

Không liên tục

(4 năm)

Quản lý tài nguyên và môi trường,

9850101

3

Lê Ánh Ngọc

26/10/1978,
Nữ

Không liên tục

(4 năm)

Biến đổi khí hậu,

9440221

4

Vũ Đức Đam Quang

18/9/1989,

Nam

Không liên tục

(4 năm)

Biến đổi khí hậu,

9440221

 
 
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2019