IMHEN
Chiến lược / Đến năm 2020
  • - Chiến lược phát triển Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) phải phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách có ...