IMHEN
Chiến lược / Đến năm 2020
Đến năm 2020
Thứ bảy, 01/08/2015

- Chiến lược phát triển Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) phải phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách có liên quan của Đảng và Nhà nước; - Phát triển VKTTVBĐKH với bước đột phá mạnh mẽ, trở thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ vững mạnh, làm đầu tàu, động lực phát triển khoa học và công nghệ của đất nước trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu. - Tập trung xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của VKTTVBĐKH. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, đồng thời góp phần nâng cao trình độ và khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới đối với các lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu.

(1) Kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy cụ thể: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc về BĐKH; Thành lập tạp chí Khoa học Khí quyển và BĐKH và phấn đấu đạt mức 2[1] theo chuẩn quốc tế vào năm 2020.

 (2) Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, thông thạo tiếng Anh. Số lượng cán bộ nghiên cứu và đào tạo của Viện có trình độ tiến sĩ trở lên tăng từ 50% - 80% so với năm 2014, nâng tổng số GS, PGS và TS lên tương ứng là 02; 14 và 33; Số lượng cán bộ có trình độ Tiếng Anh từ B2 (tương đương) trở lên chiếm 50%.

(3) Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ: đảm bảo 50% kết quả nghiên cứu được chấp nhận đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ; 15% các đề tài nghiên cứu có bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế ISI; Từ 2017, số lượng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế tối thiểu 3 bài/năm (hoặc ~1 bài báo/1 đề tài và ~2 bài báo/1 dự án) và tăng dần ~1 bài/năm;

(4) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thúc đẩy việc đổi mới và chuyển giao công nghệ, phát triển và hội nhập khoa học công nghệ khu vực và quốc tế; Đến 2020, xuất bản được 10 bài báo đứng tên cùng các tổ chức quốc tế.

5) Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương và các nước trong khu vực. Giai đoạn 2016-2020: đào tạo được 08 Tiến sĩ/năm, trong đó 10% Tiến sĩ tốt nghiệp có bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế.[1] Định nghĩa tiêu chuẩn Quốc tế của bài báo NCCB có 2 mức:

Mức 1: Science Citation Index hoặc Science Citation Index Expanded theo ISI là mức chuẩn.

Mức 2: Review theo Hội chuyên ngành Quốc tế là mức chuẩn mở rộng.